Wat is een RI&E? (Risico-inventarisatie & evaluatie)

RI&E voor de mobiliteitsbranche

Het belang van een actuele RI&E wordt vaak onderschat. Niet alleen werkt u met een actuele RI&E aan een veilige en verantwoorde werkplek voor u, uw werknemers en uw klanten. Wij leggen uit hoe een RI&E precies in elkaar zit en waarom het juist voor bedrijven in de mobiliteitsbranche zo belangrijk is.

 

Wat is een RI&E?

Een RI&E ofwel Risico Inventarisatie en Evaluatie is een belangrijk onderdeel van het arbobeleid binnen het autobedrijf. Uit de inventarisatie volgt een zogenaamd Plan Van Aanpak RI&E (PVA). Het PVA geeft een beeld van de aanwezige risico’s waar werknemers binnen het autobedrijf aan worden blootgesteld. Het is dan ook het instrument voor autobedrijven en bedrijven in de mobiliteitsbranche om risico’s in beeld te brengen, te verkleinen of zelfs uit te sluiten, om zo de werknemer goede en veilige arbeidsomstandigheden te bieden. Je kunt een RI&E zelf opstellen binnen jouw organisatie. Wel ben je, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, verplicht om een RI&E toetsing te laten doen door een deskundige.

Is een RI&E verplicht voor ieder bedrijf?

Ja, sinds 1 januari 1994 (!) is een Risico Inventarisatie en Evaluatie verplicht voor ieder bedrijf, met uitzondering van ZZP’ers. Daarnaast zijn er bepaalde instrumenten beschikbaar om het kleinere ondernemers makkelijker te maken. Wanneer je tot 40 uur per week personeel in dienst hebt kun je gebruik maken van de checklist gezondheidsrisico’s. De verkorte versie van de RI&E maakt het voor kleinere ondernemers eenvoudiger om aan de eisen te voldoen. Wanneer je uitsluitend vrijwilligers in dienst hebt ben je alleen verplicht een RI&E op te stellen bij het gebruikt van chemische stoffen of biologische magentia. Tot slot stelt de wet wanneer er uitzendkrachten in dienst zijn dat het uitzendbureau een kopie van de (voor hen relevante delen van de) RI&E dient te ontvangen.

RI&E-plichtig-Wepowerpeople

Ben je RI&E-plichtig?

Waarom is een RI&E zo belangrijk?

De RI&E geeft een beeld van de risico’s die binnen uw bedrijf aanwezig zijn. Zowel voor jou, jouw werknemers, als je klanten. Door deze in kaart te brengen kun je op voorhand risico’s vermijden of zelfs uitsluiten. Dit heeft de volgende voordelen voor u als ondernemer:

 • Een veilige werkomgeving voor jezelf en het personeel:
  Het plan van aanpak RI&E laat zien waar gevaarlijke of ongewenste situaties zich voordoen in jouw bedrijf. Door deze situaties aan te pakken creeer je een veiligere en prettige werkomgeving voor je personeel maar ook voor jezelf en je klanten.
 • Duidelijkheid over procedures in het geval van calamiteiten:
  RI&E gaat ook in op verschillende zaken die van belang zijn bij calamiteiten. Denk bijvoorbeeld aan aangegeven vluchtroutes bij brand, aanwezigheid van BHV in het bedrijf of zelfs verzekeringen om kosten te dekken.
 • Minder uitval en verloop van personeel:
  Naast fysieke risico’s houdt de risico inventarisatie ook rekening met andere soorten risico;s die binnen het autobedrijf aanwezig kunnen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkdruk, agressie of ongewenst gedrag. Door dit risico vroegtijdig in kaar te brengen voorkom je uitval van personeel en zal personeel eerder verbonden blijven aan het bedrijf omdat ze zicht er prettig voelen. Daarnaast zal de productiviteit en werknemerstevredenheid toenemen.
 • Lagere werkdruk:
  Een ander onderdeel van de RI&E is het onderdeel welzijn. Hierin wordt ingegaan op de werkdruk en de omstandigheden zoals die worden ervaren door werknemers. Op het moment dat er duidelijkheid heerst over procedures en zaken zijn vastgelegd en inzichtelijk wordt er minder werkdruk ervaren op de werkvloer.
 • Structurele kostenbesparing
  Minder kosten voor verzuim en een kleiner verloop zorgen voor besparing van personeelskosten. Verder blijken bedrijven lagere schadeposten te hebben in het geval van ongevallen en ontvang je in bepaalde gevallen premiekorting en een lagere eigen riscio van de verzekeraar.
 • Voorkom hoge boetesWanneer jouw bedrijf voldoet aan de eerder genoemde criteria is het een wettelijke verplichting om een risico-inventarisatie te hebben die past bij de actuele bedrijfssituatie. Het is dus niet alleen belangrijk om een RI&E uit te laten voeren, maar ook om deze up-to-date te houden.

 

Hoe moet ik een RI&E opstellen?

Een Ri&E opstellen gaat het meest eenvoudig door een stappenplan te volgen. Eigenlijk zegt risico inventarisatie en evaluatie alles.

Stap 1: Inventarisatie

Je gaat de risico’s binnen jouw bedrijf in kaart brengen. Om te zorgen dat alle mogelijke risico’s binnen het bedrijf worden meegenomen in de RI&E is het goed om een onderverdeling te maken op basis van de aard van het risico:

 Fysiek risico: bijv. werken in een ongemakkelijke houding in de werkplaats
 Psychologisch risico: bijv. hoge werkdruk of agressie op het werk
 Veiligheidsrisico: bijv. aanrijdgevaar in de werkplaats of showroom of brandgevaar bij het werken met brandstof of smeermiddelen

Om te zorgen dat deze inventarisatie zo compleet mogelijk is, is het goed om ook mensen vanuit de organisatie bij het opstellen van de RI&E te betrekken. Zo krijg je niet alleen een goed beeld van de risico’s, je geeft de werknemer het gevoel dat hij gehoord wordt en creëert tegelijkertijd draagvlak voor eventuele aanpassingen die gedaan gaan worden aan de hand van het Plan Van Aanpak.

Stap 2: Evaluatie

Zelfevaluatie. De opgestelde lijst met risico’s moet nu geëvalueerd worden. Welke risico’s zijn het grootst en moeten direct aangepakt worden en welke zijn weliswaar aanwezig maar vragen niet direct om actie. Ook in deze fase is het goed werknemers te betrekken bij de evaluatie. Het kwalificeren van de risico’s gaat eenvoudig door je de volgende dingen gezamenlijk af te vragen:

 • Hoe groot is de kans dat deze calamiteit voorkomt?
 • Hoe vaak lopen we de kans dat deze calamiteit voorkomt?
 • Welke werknemers lopen dit risico?
 • Wat zijn mogelijk gevolgen voor werknemers mocht het misgaan?
 • Hoe schatten werknemers in de praktijk dit risico in?
 • Welke materiële schade lopen we op als het misgaat?
 • Zijn er al maatregelen getroffen om dit risico te beperken?

Wanneer je dit voor alle aanwezige risico’s hebt gedaan ontstaat een lijst in volgorde van urgentie. Deze lijst vormt de handleiding voor het volgende deel van de RI&E, het plan van aanpak.

Stap 3: Plan Van Aanpak RI&E

Zoals gezegd vormt de lijst met benoemde risico’s uit de evaluatie de basis voor het Plan Van Aanpak. Om de situatie op de werkvloer altijd zo veilig mogelijk te houden is het van belang dat de grootste risico’s als eerste worden aangepakt. Probeer het probleem ook altijd aan te pakken bij de bron! Voorkomen is beter dan genezen.

Verder schrijf je alle stappen uit de nodig zijn om het risico te vermijden of te beperken. Welke maatregelen moeten er worden genomen? Wie binnen de organisatie zijn hierbij betrokken? Wat wil je met de maatregelen bereiken? Wanneer is het risico met succes beperkt? Binnen welke termijn moet een maatregel doorgevoerd zijn? Al dit soort zaken moeten beschreven staan in de het plan van aanpak RI&E. Bijkomend voordeel voor jouw organisatie is dat het als een handleiding kan dienen om de veiligheid binnen het bedrijf op orde te krijgen en zo de werkomstandigheden voor je werknemers zo veilig en prettig mogelijk te krijgen.

Stap 4: Toetsing RI&E

Wanneer je de volledige Risico Inventarisatie en Evaluatie hebt doorlopen is kan het zijn dat je de RI&E moet laten toesten door een door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. Toetsing binnen de motorvoertuigenbranche is verplicht bij meer dan 25 medewerkers. De RI&E-deskundig toetst o.a. of alle risico’s benoemd zijn, of de situatie binnen het bedrijf juist is geschetst en of de RI&E voldoet aan de laatste normen. Daarnaast adviseert de deskundige tijdens de RI&E-toetsing op het plan van aanpak.

RI&E toetsing uit laten voeren

Zie je het niet zitten om zelf een risico-inventarisatie op te stellen dan is er de mogelijkheid om een RI&E toetsing uit te laten voeren.

Meer weten over de RI&E? Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!